DOBOCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000533650
Numer REGON: 360228804
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-07-01
Sygnatura akt[RDF/215781/20/341]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBOCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2014-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica FRYDERYKA SKARBKA nr domu 40 kod pocztowy 60-348 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 LISTOPADA 2014 ROKU, NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. 23 LUTEGO 21/3, 61-742 POZNAŃ, REP. A NR 3658/20142014-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSIEWICZ2014-11-28 do dziś
2. ImionaEWA2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2014-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSIEWICZ2014-11-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2014-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2014-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSIEWICZ2014-11-28 do dziś
2. ImionaEWA2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSIEWICZ2014-11-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-11-28 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-11-28 do dziś
318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2014-11-28 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-11-28 do dziś
574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2014-11-28 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-11-28 do dziś
758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2014-11-28 do dziś
858 13 Z WYDAWANIE GAZET2014-11-28 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-11-28 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2016 okres OD 07.11.2014 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
2data złożenia 16.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
3data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
4data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
5data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.11.2014 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.11.2014 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów