LA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000533631
Numer REGON: 360239216
Numer NIP: 6342833539
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-04-17
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/8647/20/267]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2014-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica CZERWIŃSKIEGO nr domu 6 nr lokalu 207 kod pocztowy 40-123 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2014-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.11.2014 R., NOTARIUSZ DANUTA TELESKA-KOTULA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY UNIWERSYTECKIEJ NR 13, - REPERTORIUM „A” NUMER 7016/20162014-11-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.02.2015R., REPERTORIUM A NR 633/2015 NOTARIUSZ DANUTA TELECKA- KOTULA, KANCEALARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY UNIWERSYTECKIEJ NR 13, PROWADZONA W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEZ NOTARIUSZY DANUĘ TELECKĄ- KOTULĘ I ADAMA ROBAKA ZMIANA §8 UST.1, ZMIANA §9 POPRZEZ DODANIE USTĘPU 3.2015-03-04 do dziś
322.05.2015R.AKT NOTARIALNY R.,REPERTORIUM „A” NR 3022/2015,NOTARIUSZ ADAM ROBAK,KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY UNIWERSYTECKIEJ NR 13,PROWADZONA W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEZ NOTARIUSZY DANUTĘ TELECKĄ-KOTULĘ I ADAMA ROBAKA;ZMIENIONO:PAR.8 UST.1,PAR.9;PAR.14 UST.22015-06-26 do dziś
426.08.2015R.,REPERTORIUM A NR 5111/2015,NOTARIUSZ ADAM ROBAK,KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL.UNIWERSYTECKA 13.ZMIENIONO;PAR 8 UST.1; DODANO:W PAR.9 UST.52016-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIAJA2015-06-26 do dziś
2. ImionaADAM MICHAŁ2015-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁOTYCH2015-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego110000,00 ZŁ2016-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1220000,00 ZŁ2014-11-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.2014-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-11-28 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-11-28 do dziś
366 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2014-11-28 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-11-28 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2016 okres OD 28.11.2014 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
2data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-09 do dziś
3data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.11.2014 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.11.2014 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów