HIGHEND BUILDING DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000533546
Numer REGON: 360223273
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[RDF/312437/21/632]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHEND BUILDING DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2014-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica ŚWIĘTEGO ROCHA nr domu 271 kod pocztowy 35-330 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2014-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.11.2014 R. PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM SOJKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. KS.JÓZEFA JAŁOWEGO 20, 35-010 RZESZÓW REP. A NR 4466/20142014-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUZ2014-11-27 do dziś
2. ImionaANETA ALDONA2014-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2014-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAIDAI2014-11-27 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2014-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2014-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIENI SĄ: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2014-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUZ2014-11-27 do dziś
2. ImionaANETA ALDONA2014-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-03-20 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-03-20 do dziś
346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2015-03-20 do dziś
446 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2015-03-20 do dziś
546 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2015-03-20 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-03-20 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-03-20 do dziś
846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-03-20 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-20 do dziś
1068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2021 okres OD 27.11.2014 DO 31.12.20152021-07-07 do dziś
2data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-07-07 do dziś
3data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-07 do dziś
4data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-07 do dziś
5data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.11.2014 DO 31.12.20152021-07-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-07-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów