„EMPOWER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000533537
Numer REGON: 360228017
Numer NIP: 6222787251
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-11-26
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/26537/21/720]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMPOWER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2014-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica NOWA KRĘPA nr domu 117 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2014-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 05.11.2014 R., REP. A NR 5548/2014, NOTARIUSZ JAN KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM.2014-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREK-LISEWSKA2014-11-27 do dziś
2. ImionaANNA2014-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2014-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISEWSKI2014-11-27 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW DARIUSZ2014-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2014-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE LUB PEŁNOMOCNKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ORAZ PROWADZI JEJ SPRAWY PREZES ZARZĄDU.2014-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISEWSKI2014-11-27 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW DARIUSZ2014-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-11-27 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-27 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-27 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-27 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-11-27 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-11-27 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-27 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-11-27 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
3data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
4data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
5data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
6data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów