AST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000533480
Numer REGON: 360175462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-07
Sygnatura akt[RDF/253427/20/313]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3601754622015-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SULĘCIŃSKI gmina SULĘCIN miejscowość SULĘCIN2014-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SULĘCIN ulica LIPOWA nr domu 27 kod pocztowy 69-200 poczta SULĘCIN kraj POLSKA 2014-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.10.2014 R. - ASESOR NOTARIALNY PAULINA TOMCZAK - UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA SAJDY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 15083/2014.2014-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASZOŃSKI2014-11-26 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-11-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-11-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-11-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 ZŁ2014-11-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ2014-11-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ2014-11-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-11-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASZOŃSKA2014-11-26 do dziś
2. ImionaMONIKA2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-11-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-11-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-11-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 ZŁ2014-11-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ2014-11-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ2014-11-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-11-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0803013632014-11-26 do dziś
4. Numer KRS0000322495 2014-11-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, TO JEST SPÓŁKĘ POD FIRMĄ AST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBA W SULĘCINIE. AST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU - PANA MIROSŁAWA MASZOŃSKIEGO.2014-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0803013632014-11-26 do dziś
4. Numer KRS0000322495 2014-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-01-30 do dziś
245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-30 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-30 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-30 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-01-30 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-01-30 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-30 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-01-30 do dziś
952 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-01-30 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2015 okres OD 26.11.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
2data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
3data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
4data złożenia 17.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
5data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
6data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.11.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów