EWIGOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000533444
Numer REGON: 360161780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-28
Sygnatura akt[RDF/267907/20/757]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWIGOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA nr domu 7A nr lokalu 5 kod pocztowy 52-211 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-11-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEWIGOL@WP.PL2014-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.11.20142014-11-26 do dziś
218.07.2017 R., NOTARIUSZ KATARZYNA DERKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY KIEŁBAŚNICZEJ 24, REPERTORIUM A NR 2267/2017 - ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI2017-11-28 do dziś
306.12.2017 R., NOTARIUSZ KATARZYNA DERKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY KIEŁBAŚNICZEJ 24, REPERTORIUM A NR 4308/2017 - ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI2018-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZERKAL2018-10-02 do dziś
2. ImionaOLHA2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2018-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZERKAL2018-10-02 do dziś
2. ImionaIGOR2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2018-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZERKAL2018-11-07 do dziś
2. ImionaIGOR2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZERKAL2018-11-07 do dziś
2. ImionaOLHA2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-11-26 do dziś
253 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-11-26 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-11-26 do dziś
478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-11-26 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-11-26 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-11-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-01-22 do dziś
266 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2018-01-22 do dziś
369 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2018-01-22 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2016 okres OD 25.11.2014 DO 31.12.20142016-10-14 do dziś
2data złożenia 03.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
3data złożenia 20.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
4data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-06 do dziś
5data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
6data złożenia 28.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.11.2014 DO 31.12.20142016-10-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.11.2014 DO 31.12.20142016-10-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów