APTEKA VERUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000533287
Numer REGON: 639776830
Numer NIP: 7772507978
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2024-04-12
Sygnatura akt[RDF/594531/24/958]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA VERUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina POBIEDZISKA miejscowość POBIEDZISKA2014-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość POBIEDZISKA ulica KOSTRZYŃSKA nr domu 2 kod pocztowy 62-010 poczta POBIEDZISKA kraj POLSKA 2014-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.07.2014R., ASESOR NOTARIALNY MARTA STANIEWSKA - Z-CA NOTARIUSZA BEATY SPACZYŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2902/2014.2014-11-26 do dziś
228.02.2018R., REP. A NR 883/2018, NOTARIUSZ BEATA SPACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO TREŚĆ §7.2018-06-26 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.09.2018R., REP. A NR 5785/2018, NOTARIUSZ EWA OPARA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY - ZMIENIONO ZDANIE PIERWSZE §10, ZMIENIONO §11.2019-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-11-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART.551 §1, 562, 563 I 572 KSH SPÓŁKI JAWNEJ „APTEKA PRZY RYNKU” ST. NAWROCKI D. NAWROCKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W POBIEDZISKACH W APTEKA VERUS SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POBIEDZISKACH, NA PODSTWIE UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM Z 4.07.2014R., REP. A NR 2897/2014 SPORZĄDZONYM PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARTĘ STANIEWSKĄ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA BEATY SPACZYŃSKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU2014-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„APTEKA PRZY RYNKU” ST. NAWROCKI D. NAWROCKI SPÓŁKA JAWNA2014-11-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-11-26 do dziś
3. Numer w rejestrze0000154913 2014-11-26 do dziś
5. Numer REGON6397768302014-11-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROCKI2014-11-26 do dziś
2. ImionaDANIEL PIOTR2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.201.500,00 ZŁ2019-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1201500,00 ZŁ2019-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11201262,00 ZŁ2014-11-26 do dziś
2238,00 ZŁ2019-02-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROCKI2014-11-26 do dziś
2. ImionaDANIEL PIOTR2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-11-26 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-06-26 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-06-26 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-06-26 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-06-26 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-06-26 do dziś
681 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.05.2017 okres OD 26.11.2014 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
2data złożenia 10.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
5data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
7data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
9data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
10data złożenia 14.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
11data złożenia 25.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-25 do dziś
12data złożenia 12.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.11.2014 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-25 do dziś
12OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.11.2014 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów