HEXELINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000533223
Numer REGON: 360239222
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-09-22
Sygnatura akt[RDF/331957/21/114]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXELINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-08-04 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ALEKSANDRA PUSZKINA nr domu 62/64 kod pocztowy 92-516 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.11.2014 R., REP. A NR 6556/2014, NOTARIUSZ ANNA WYPIORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI.2014-11-26 do dziś
215.01.2015R., REPERTORIUM A NR 48/2015, ZASTĘPCA NOTARIALNY KRZYSZTOF KABARA ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ RUTKOWSKĄ-KABARĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOLUSZKACH, ZMIANA: § 3 PUNKT 2, § 4 PUNKT 2, SKREŚLENIE W CAŁOŚCI § 5, ZMIANA DOTYCHCZASOWYCH § OZNACZONYCH NR 6,7,8,9,10,11,12 POPRZEZ NADANIE IM ODPOWIEDNIO NOWEGO OZNACZENIA NR 5,6,7,8,9,10,11.2015-01-27 do dziś
325.04.2017R., NOTARIUSZ ANNA WYPIORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP.A NR 1678/2017 - ZMIENIONO § 5 ORAZ § 7 UMOWY SPÓŁKI2017-08-04 do dziś
415.05.2018 R., REP. A NR 2050/2018, NOTARIUSZ ANNA WYPIORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA § 2.2018-06-21 do dziś
512.06.2019 R, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 2829/2019, ZMIANA § 4 UST. 2, § 5, § 7, § 102019-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKA2014-11-26 do dziś
2. ImionaHALINA BARBARA2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-11-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-11-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-11-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500.000 ZŁOTYCH2015-01-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego19.035.029,88 ZŁ2019-09-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600.00,00 ZŁ2019-09-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-09-26 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego18.434.029,88 ZŁOTYCH2015-01-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2015-01-27 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2014-11-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-11-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„HEXELINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1007720182014-11-26 do dziś
4. Numer KRS0000340456 2014-11-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI.2014-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„HEXELINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1007720182014-11-26 do dziś
4. Numer KRS0000340456 2014-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZAWADZKA2014-11-26 do dziś
2. ImionaHALINA BARBARA2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-11-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2015-01-27 do dziś
214 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2015-01-27 do dziś
332 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-27 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-01-27 do dziś
547 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-27 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-01-27 do dziś
747 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2018-10-24 do dziś
213 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2018-10-24 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2016 okres OD 26.11.2014 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
2data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
3data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
4data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
5data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.11.2014 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów