LEMON FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000533063
Numer REGON: 360213665
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-08-14
Sygnatura akt[RDF/233080/20/644]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLEMON FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. PRZEŁĘCZ nr domu 51 kod pocztowy 60-115 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.10.2014, REP. A. NR 1461/2014, NOTARIUSZ MARCIN SOLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2014-11-25 do dziś
24.01.2018 R., REP.A NR 64/2018, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO §§ 7,12 UMOWY SPÓŁKI2018-04-03 do dziś
319.01.2018 R., REP A NR 410/2018, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2018-04-25 do dziś
404.01.2019 R., REP. A NR 16/2019, NOTARIUSZ ADAM JACKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA PAR. 7, PAR. 9 UST. 2, PAR. 12 UST. 12019-03-01 do dziś
514.01.2019 R., REP. A NR 905/2019, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2019-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEMON FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3028325922014-11-25 do dziś
4. Numer KRS0000524758 2014-11-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCDRL SPÓŁKA AKCYJNA2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4114448422019-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000392920 2019-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2019-03-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2019-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ2014-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEMON FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3028325922014-11-25 do dziś
4. Numer KRS0000524758 2014-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2014-11-25 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-11-25 do dziś
347 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-25 do dziś
414 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-11-25 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 9 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.04.2016 okres OD 25.11.2014 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
2data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
3data złożenia 09.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-09 do dziś
4data złożenia 03.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-03 do dziś
5data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2020 DO 31.07.20202020-08-14 do dziś
6data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.11.2014 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.07.20202020-08-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-09 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.07.20202020-08-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów