ASTRA FARMACJA BEDNAREK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000533049
Numer REGON: 101493869
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/22363/20/590]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 101493869 NIP 82917367202015-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRA FARMACJA BEDNAREK SPÓŁKA JAWNA2014-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZDUŃSKOWOLSKI gmina ZDUŃSKA WOLA miejscowość ZDUŃSKA WOLA2014-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ZDUŃSKA WOLA ulica OSMOLIŃSKA nr domu 17 kod pocztowy 98-220 poczta ZDUŃSKA WOLA kraj POLSKA 2014-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ, REP. A NR 5845/2014, NOTARIUSZ ANNA BALD, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI2014-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-11-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ASTRA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ ASTRA FARMACJA BEDNAREK SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY NR 1 PODJĘTEJ PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU, ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ BALD W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 5845/20142014-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASTRA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-11-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000436874 2014-11-28 do dziś
5. Numer REGON1014938692014-11-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNAREK2014-11-28 do dziś
2. ImionaDARIUSZ FRANCISZEK2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-11-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-11-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-11-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNAREK2014-11-28 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MONIKA2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-11-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-11-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-11-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2014-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNAREK2014-11-28 do dziś
2. ImionaDARIUSZ FRANCISZEK2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNAREK2014-11-28 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MONIKA2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2014-11-28 do dziś
282 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2014-11-28 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-11-28 do dziś
432 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2014-11-28 do dziś
546 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2014-11-28 do dziś
646 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2014-11-28 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-28 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-28 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-11-28 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2015 okres OD 28.11.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.11.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów