A & B PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000532873
Numer REGON: 360138410
Numer NIP: 7543086771
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2024-03-13
Sygnatura akt[RDF/585080/24/323]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & B PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2014-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica DWORSKA nr domu 2 nr lokalu 3 kod pocztowy 45-752 poczta OPOLE kraj POLSKA 2014-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.11.2014 R.2014-11-24 do dziś
224.03.2021R. REP. A NR 2346/2021, NOTARIUSZ DOROTA KUZEBSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, ZMIANA PARAGRAFU 4 UMOWY SPÓŁKI2021-04-15 do dziś
308.02.2022 R , NOTARIUSZ WOJCIECH MYGA , KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP.A NR 1045/2022, ZMIENIONO § 4 § 8 UMOWY SPÓŁKI2022-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROK2022-06-28 do dziś
2. ImionaJAKUB TOMASZ2022-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2024-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROK2024-02-08 do dziś
2. ImionaOLIWIA MILENA2024-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2024-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROK2020-06-24 do dziś
2. ImionaJAKUB TOMASZ2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-24 do dziś
214 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ2017-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-04-15 do dziś
214 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2022-06-28 do dziś
346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2022-06-28 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2022-06-28 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-06-28 do dziś
614 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2022-06-28 do dziś
714 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2022-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.03.2015 okres OD 24.11.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
2data złożenia 13.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-26 do dziś
3data złożenia 13.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
4data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
5data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6data złożenia 27.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
7data złożenia 28.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-28 do dziś
8data złożenia 20.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
9data złożenia 13.03.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.11.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.11.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów