A.M.D. TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000532830
Numer REGON: 360216037
Numer NIP: 9552363159
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-03-23
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/6206/22/42]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.D. TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2014-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica A. STRUGA nr domu 78 kod pocztowy 70-784 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2014-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2014 R., REP. A NR 5310/2014, NOTARIUSZ HANNA POĆWIARDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2014-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHKURAT2018-04-23 do dziś
2. ImionaOLEH2018-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2018-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUBEK2018-06-25 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2018-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2018-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTENKO2018-06-25 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2018-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2018-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2014-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-11-24 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-11-24 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-11-24 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-11-24 do dziś
578 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2014-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
2data złożenia 26.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEESE DULEWICZ2021-06-28 do dziś
2. ImionaALICJA2021-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-28 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE WYDZIAŁ IX PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z DNIA 11 MAJA 2021 R. (SYGN. AKT IX P 584/20), NA MOCY KTÓREGO NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C. USTANOWIONO KURATORA DLA A.M.D. TRANSPORT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE W OSOBIE ALICJI HEESE-DULEWICZ.2021-06-28 do dziś
6. Data powołania kuratora11.05.20212021-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADOWSKA2021-08-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-27 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XIII WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO, Z DNIA 16 CZERWCA 2021R., SYGNATURA XIII 1 GNC 1762/21, KTÓRYM NA PODSTAWIE ART. 69 PAR. 1 KPC RADCA PRAWNY ALEKSANDRA ZAWADOWSKA ZOSTAŁA USTANOWIONA KURATOREM DLA A.M.D. TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE. ZGODNIE Z TREŚCIĄ PRZEPISU ART. 69 PAR. 3 KPC KURATOR UMOCOWANY JEST DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ ZE SPRAWĄ SZ XIII NS-REJ. KRS XIII 1 GNC 1762/212021-08-27 do dziś
6. Data powołania kuratora16.06.20212021-08-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHESSE DULEWICZ2021-08-31 do dziś
2. ImionaALICJA2021-08-31 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE IX WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z DNIA 11 SIERPNIA 2021R. SYGNATURA AKT IX P 606/19, NA MOCY KTÓREGO NA PODSTAWIE ART.69 § 1 K.P.C. USTANOWIONO KURATORA DLA A.M.D. TRANSPORT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE W OSOBIE ALICJI HESSE-DULEWICZ. ZGODNIE Z ART.69 K.P.C. KURATOR USTANOWIONY W SPRAWIE GC 1399/192021-08-31 do dziś
6. Data powołania kuratora11.08.20212021-08-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFISZER2022-03-23 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-03-23 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN CENTRUM W SZCZECINIE IX WYDZIAŁU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z 9 MARCA 2021 R., SYGN. AKT IX P 438/20 O USTANOWIENIU KURATORA NA PODSTAWIE ART 69 § 1 K.P.C. CELEM PODEJMOWANIA W IMIENIU POZWANEGO WSZELKICH CZYNNOŚCI PROCESOWYCH W TYM POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI2022-03-23 do dziś
6. Data powołania kuratora09.03.20222022-03-23 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów