„APTEX” JÓŹWIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000532738
Numer REGON: 360241897
Numer NIP: 7792426711
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-01-03
Sygnatura akt[RDF/464405/23/554]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEX” JÓŹWIAK SPÓŁKA JAWNA2014-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2014-11-25 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ZŁOTEJ KACZKI nr domu 8 kod pocztowy 60-195 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-11-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@AMJ-HURT.PL2014-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 01.09.2014 R. ANEKSEM Z DNIA 03.11.2014 R. ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2014-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2014-11-25 do dziś
2. ImionaURSZULA2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-11-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-11-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-11-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2014-11-25 do dziś
2. ImionaARTUR2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-11-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-11-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-11-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2014-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2014-11-25 do dziś
2. ImionaURSZULA2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2014-11-25 do dziś
2. ImionaARTUR2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2021-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-11 do dziś
3OD 24.11.2014 DO 31.12.20142020-06-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-03 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-03 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów