SOKA GAKKAI INTERNATIONAL POLSKA

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000532606
Numer REGON: 360281230
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-21
Sygnatura akt[RDF/241161/20/494]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2014-11-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3602812302015-05-11 do dziś
3. NazwaSOKA GAKKAI INTERNATIONAL POLSKA2016-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC BANKOWY nr domu 2 kod pocztowy 00-095 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.10.2014 R.2014-11-24 do dziś
223-04-2016 ZMIENIONO § 1 STATUTU2016-08-22 do dziś
310.06.2017 R. ZMIANA § 22 UST. 4 STATUTU, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU STOWARZYSZENIA2017-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT M.ST. WARSZAWY2014-11-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD STOWARZYSZENIA2016-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2014-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2020-01-15 do dziś
2. ImionaROBERT2020-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARECKI2016-08-22 do dziś
2. ImionaADAM2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAGA SAJECKA2014-11-24 do dziś
2. ImionaTSURUKO2014-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2014-11-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaANGOTTI2014-11-24 do dziś
2. ImionaANTONIO2014-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU2014-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2014-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBIDZINSKI2020-01-15 do dziś
2. ImionaIZABELLA2020-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaO’RYAN2016-08-22 do dziś
2. ImionaRACHEL2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARRIS2014-11-24 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ANNA2014-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2014-11-24 do dziś
2. ImionaROBERT2014-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2014-11-24 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2014-11-24 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-11-24 do dziś
485 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2014-11-24 do dziś
547 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-24 do dziś
647 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-24 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-24 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-11-24 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-11-24 do dziś
1047 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.04.2015 okres OD 24.11.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
2data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
3data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6data złożenia 30.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.03.20192019-09-30 do dziś
7data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.11.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.03.20192019-09-30 do dziś
7OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji- POSZUKIWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE POKOJU NA ŚWIECIE - WSPIERANIE KULTURY I WYCHOWANIA W DUCHU POKOJU, ZARÓWNO JEDNOSTKI JAK I SPOŁECZEŃSTWA - KSZTAŁCENIE SPOŁECZEŃSTWA Z POŁOŻENIEM NACISKU NA HUMANISTYCZNĄ NAUKĘ BUDDYZMU - DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA2014-11-24 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów