A.B. SZALENIEC I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I DORADCÓW PODATKOWYCH

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000532600
Numer REGON: 360225214
Numer NIP: 6272740145
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-03-07
Sygnatura akt[RDF/471133/23/645]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2014-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.B. SZALENIEC I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I DORADCÓW PODATKOWYCH2014-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2014-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica WOLNOSCI nr domu 40 nr lokalu 24 kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2014-11-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKANCELARIA@SZALENIEC.COM.PL2014-11-24 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SZALENIEC.COM.PL2014-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.09.2014 R2014-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoSZALENIEC2014-11-24 do dziś
2. ImionaBARTOSZ TOMASZ2014-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-24 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2014-11-24 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-11-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-11-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-11-24 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-24 do dziś
2
1. NazwiskoNAJDA SZALENIEC2014-11-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KAROLINA2014-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-24 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2014-11-24 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-11-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-11-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-11-24 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY PARTNER MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2014-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZALENIEC2014-11-24 do dziś
2. ImionaBARTOSZ TOMASZ2014-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAJDA SZALENIEC2014-11-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KAROLINA2014-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-11-24 do dziś
269 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-22 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-07 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów