BOLTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000532285
Numer REGON: 360240550
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-12-28
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/28091/20/874]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2014-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ kraj POLSKA 2020-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.06.2014 R. SPORZĄDZONY PRZED DANIELEM WOJTICSEK -NOTARIUSZEM W POZNANIU, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. GŁOGOWSKIEJ 144/5, REP. A NR 2689/2014. AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.10.2014 R. SPORZĄDZONY PRZED DANIELEM WOJTICSEK -NOTARIUSZEM W POZNANIU KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. GŁOGOWSKIEJ 144/5, REP. A NR 4308/2014, OBEJMUJĄCY SPROSTOWANIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 2689/2014 W ZAKRESIE NUMERACJI PARAGRAFÓW W UMOWIE SPÓŁKI.2014-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGELLERT2020-05-26 do dziś
2. ImionaIZABELA RENATA2020-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2020-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-05-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2014-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2014-11-24 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-11-24 do dziś
312 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-11-24 do dziś
413 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-11-24 do dziś
514 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-11-24 do dziś
615 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2014-11-24 do dziś
716 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2014-11-24 do dziś
817 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2014-11-24 do dziś
918 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-11-24 do dziś
1019 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2014-11-24 do dziś
1120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-11-24 do dziś
1202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2014-11-24 do dziś
1321 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-11-24 do dziś
1422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-11-24 do dziś
1523 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2014-11-24 do dziś
1624 PRODUKCJA METALI2014-11-24 do dziś
1725 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-11-24 do dziś
1826 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-11-24 do dziś
1927 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-11-24 do dziś
2028 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-24 do dziś
2129 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-24 do dziś
2230 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2014-11-24 do dziś
2303 RYBACTWO2014-11-24 do dziś
2431 PRODUKCJA MEBLI2014-11-24 do dziś
2532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2014-11-24 do dziś
2633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-11-24 do dziś
2735 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-11-24 do dziś
2836 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2014-11-24 do dziś
2937 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2014-11-24 do dziś
3038 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-11-24 do dziś
3139 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-11-24 do dziś
3241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-11-24 do dziś
3342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-11-24 do dziś
3405 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2014-11-24 do dziś
3543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-11-24 do dziś
3645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-11-24 do dziś
3746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-11-24 do dziś
3847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-11-24 do dziś
3949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-11-24 do dziś
4050 TRANSPORT WODNY2014-11-24 do dziś
4152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-11-24 do dziś
4253 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-11-24 do dziś
4355 ZAKWATEROWANIE2014-11-24 do dziś
4456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-11-24 do dziś
4506 1 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ2014-11-24 do dziś
4658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-11-24 do dziś
4759 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-11-24 do dziś
4861 TELEKOMUNIKACJA2014-11-24 do dziś
4962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-11-24 do dziś
5068 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-11-24 do dziś
5171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-11-24 do dziś
5277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-11-24 do dziś
5378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-11-24 do dziś
5479 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-11-24 do dziś
5581 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-11-24 do dziś
5607 GÓRNICTWO RUD METALI2014-11-24 do dziś
5782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-11-24 do dziś
5895 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-11-24 do dziś
5996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-11-24 do dziś
6008 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-11-24 do dziś
6109 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-11-24 do dziś
6210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.03.2017 okres OD 24.11.2014 DO 31.12.20142017-03-31 do dziś
2data złożenia 19.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-31 do dziś
3data złożenia 19.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-31 do dziś
4data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
5data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-07 do dziś
6data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.11.2014 DO 31.12.20142017-03-31 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-31 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów