GS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000532272
Numer REGON: 360663629
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-10-08
Sygnatura akt[RDF/438808/22/819]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2015-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. 3 MAJA nr domu 157 kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2015-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.10.2014R., NOTARIUSZ SYLWIA CHODOŁA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA CHODOŁA W MIKOŁOWIE, UL. OKRZEI 20, REP A NR 199/2014.2015-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIZA2015-01-21 do dziś
2. ImionaJAKUB JAROSŁAW2015-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WSARTOSCI 2.500,00 ZŁ.2015-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEIF2015-01-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ADAM2015-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WSARTOSCI 2.500,00 ZŁ.2015-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEWYŻSZA KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2015-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEIF2015-01-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ADAM2015-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-01-21 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-21 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-21 do dziś
445 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-21 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2016 okres OD 23.10.2014 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
2data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-30 do dziś
4data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
5data złożenia 18.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-18 do dziś
6data złożenia 08.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.10.2014 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-30 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-18 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.10.2014 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-01-012022-02-10 do dziś