TUTTOARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000532250
Numer REGON: 360240219
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-10-15
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/20992/18/639]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTUTTOARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. 3 MAJA nr domu 25A kod pocztowy 80-802 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2016-10-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@TUTTOARTE.PL2016-10-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TUTTOARTE.PL2016-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 24.10.2014 R. ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM KRULL PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ELBLĄGU REPERTORIUM A NR 6558/2014. 31 PAŹDZIERNIKA 2014 R. NOTARIUSZ MAREK KRULL W KANCELARII NOTARIALNEJ W ELBLĄGU REPERTORIUM A NR 6712/2014 ZMIANA PAR. 6, PAR . 7 PKT. 1 I PAR. 8 PKT. 1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2014-11-28 do dziś
2DNIA 23.08.2016 R., REP. A NR 6164/2016 ZASTĘPCA NOTARIUSZA ALEKSANDRA ZIEMNIAK, ZMIENIONO PAR.: 2,3,8,11,12.2016-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUTTOSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2217924642014-11-28 do dziś
4. Numer KRS0000441496 2014-11-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-11-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2016-10-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000 ZŁ2016-10-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁOTYCH2014-11-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-11-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUTTOARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3604939662016-10-13 do dziś
4. Numer KRS0000536450 2016-10-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI TUTTOARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY JAK I JEDNOOSOBOWY KAŻDY Z CZONKÓW ZARZĄDU ALBO PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: MACIEJ WITOLD TURNOWIECKI - CZŁONEK ZARZĄDU BŁAŻEJ PRZEMYSŁAW JENEK - CZŁONEK ZARZĄDU PROKURA NIE ZOSTAŁA USTANOWIONA.2016-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUTTOARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3604939662016-10-13 do dziś
4. Numer KRS0000536450 2016-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-11-28 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-11-28 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-11-28 do dziś
458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-11-28 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-11-28 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-11-28 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-11-28 do dziś
890 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2014-11-28 do dziś
993 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2014-11-28 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2016 okres OD 28.11.2014 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
2data złożenia 29.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
3data złożenia 08.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.11.2014 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów