BOLESTA ASSETS MANAGEMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000532233
Numer REGON: 360127799
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-12-30
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/13777/21/986]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLESTA ASSETS MANAGEMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2014-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica WIEWIÓRCZA nr domu 3A kod pocztowy 15-535 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2014-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.10.2014 R. W KN JAROSŁAWA ZDASIUKA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2438/2014 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ2014-11-19 do dziś
2DNIA 23.09.2015 R. W KN JAROSŁAWA ZDASIUKA W BIAŁYMSTOKU, REP. A 1965/2015 ZMIENIONO § 7.1, § 8.2, § 9.1, § 9.2, § 10, § 17 UST.1 PKT 32015-11-25 do dziś
320.12.2018 R. W KN EWY MOJSA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1909/2018 ZMIENIONO § 42019-01-14 do dziś
429.10.2021 R. W KN JAROSŁAWA ZDASIUKA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2967/2021 ZMIENIONO § 6.12021-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEAST THERMO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0222867982014-11-19 do dziś
4. Numer KRS0000480421 2014-11-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-11-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 (TYSIĄC) ZŁOTYCH2014-11-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 (STO) ZŁOTYCH2014-11-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 (STO) ZŁOTYCH2014-11-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-11-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLESTA2014-11-19 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2014-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-11-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-11-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-11-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2015-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLESTA2014-11-19 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2014-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-11-19 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-11-19 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-11-19 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-11-19 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-11-19 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-01-14 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-12-30 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-12-30 do dziś
466 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2021-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
2data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
6data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów