BMB BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000531702
Numer REGON: 147481474
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-06-23
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/16742/20/228]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147481474 NIP 77432212682014-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBMB BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość GOSTYNIN2015-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość GOSTYNIN ulica UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN kraj POLSKA 2018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.10.2014 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KRAKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE 99-300 UL. LELEWELA 10, REP. A NR 4027/20142014-11-17 do dziś
202.06.2015 R., REP. A NR 1803/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH KRAKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH KRAKOWIAK. ZMIANA § 2, § 3 PKT 1, § 5, § 6, § 92015-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCERZAK2015-06-26 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2015-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2020-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCERZAK2015-06-26 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2020-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCERZAK2020-06-23 do dziś
2. ImionaKAMIL2020-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2020-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2015-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W JEJ IMIENIU, A W TYM DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCERZAK2020-06-23 do dziś
2. ImionaKAMIL2020-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-06-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCERZAK2015-06-26 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2015-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCERZAK2015-06-26 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-03-03 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-06-26 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-06-26 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-06-26 do dziś
442 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2015-06-26 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-06-26 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-06-26 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-06-26 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.04.2016 okres OD 27.10.2014 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
2data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
3data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
4data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
5data złożenia 07.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.10.2014 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.10.2014 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów