BUSINESS GROUP MAŁGORZATA SKORZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000531619
Numer REGON: 360189910
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-09-16
Sygnatura akt[RDF/239822/20/290]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS GROUP MAŁGORZATA SKORZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA2014-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WSPÓLNA nr domu 41 nr lokalu 22 kod pocztowy 00-519 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.11.2014 R.2014-11-15 do dziś
2DNIA 31.12.2014 DOKONANO ZMIANY UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ ZMIANĘ §7.2015-01-26 do dziś
330.08.2019, ZMIANA: § 7 UMOWY SPÓŁKI.2019-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORZYŃSKA2014-11-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2014-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-11-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-11-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-11-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORZYŃSKI2014-11-15 do dziś
2. ImionaMAREK2014-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-11-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-11-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-11-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2014-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORZYŃSKA2014-11-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2014-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORZYŃSKI2014-11-15 do dziś
2. ImionaMAREK2014-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2014-11-15 do dziś
246 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2014-11-15 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-15 do dziś
447 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-15 do dziś
547 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-15 do dziś
626 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2014-11-15 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-11-15 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-11-15 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-11-15 do dziś
1074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-11-15 do dziś
1133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-11-15 do dziś
1247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET.2015-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
2data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
4data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów