MASTERLIFE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000531599
Numer REGON: 360250488
Numer NIP: 5272725286
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-08-19
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/39032/21/430]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMASTERLIFE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CHŁODNA nr domu 51 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.09.2014 R. - KANCELARIA NOTARIALNA- NOTARIUSZ BARBARA BRYL PRZY UL. FRETA NR 53/55 M.1, 00-227 WARSZAWA, NOTARIUSZ BARBARA BRYL, REPERTORIUM A NR 1929/20142014-11-18 do dziś
219.05.2017R., REP.A NR 3806/2017, NOTARIUSZ W WARSZAWIE IWONA MIELOCH, ZMIANA BRZMIENIA: §2, §6, §7, §12 UST.9 - 12, §16, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-10-03 do dziś
328.05.2021 R., REP. A NR 4140/2021, NOTARIUSZ MARIA BRUDNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2021-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOKOWSKI2017-10-03 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JAN2017-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały378 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.900 ZŁOTYCH2021-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALSTER2017-10-03 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2017-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.500 ZŁOTYCH2021-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIENIAK2021-06-29 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2021-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały378 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.900 ZŁOTYCH2021-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3653883982021-06-30 do dziś
4. Numer KRS0000636642 2021-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.674 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 83.700 ZŁOTYCH2021-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego135000,00 ZŁ2017-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1103000,00 ZŁ2017-10-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE (I) PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU LUB (II) WICEPREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU LUB (III) PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU2021-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIENIAK2021-06-30 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOKOWSKI2017-10-03 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JAN2017-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSKOKOWSKA2021-08-19 do dziś
2. ImionaPAULA KATARZYNA2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-19 do dziś
21. NazwiskoWĄSAK2021-08-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-19 do dziś
31. NazwiskoBLICHARSKI2021-08-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-19 do dziś
41. NazwiskoSIMONOWICZ2021-08-19 do dziś
2. ImionaJOANNA2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-19 do dziś
51. NazwiskoWROCHNA ŁASTOWSKA2021-08-19 do dziś
2. ImionaMARTA MARIA2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-11-18 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-11-18 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-11-18 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-11-18 do dziś
578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-11-18 do dziś
685 EDUKACJA2014-11-18 do dziś
796 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-11-18 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-11-18 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-11-18 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.02.2017 okres OD 24.09.2014 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
2data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-27 do dziś
3data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
4data złożenia 26.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-26 do dziś
5data złożenia 27.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.09.2014 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów