BPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000531224
Numer REGON: 360169349
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-07
Sygnatura akt[RDF/343929/21/745]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość PŁOCK2014-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica JACHOWICZA nr domu 16 nr lokalu 3 kod pocztowy 09-402 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2014-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki18 SIERPNIA 2014 ROKU, NOTARIUSZ JAKUB SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PŁOCK, REPERTORIUM A NR 1214/2014.2014-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2018-02-28 do dziś
2. ImionaMARIA2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500 ZŁ2018-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MAJĄ PRAWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOOSBOWO.2014-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2014-11-17 do dziś
2. ImionaMAREK2014-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-11-17 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-11-17 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-11-17 do dziś
482 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2014-11-17 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-11-17 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-17 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-11-17 do dziś
869 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2014-11-17 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-11-17 do dziś
1066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-09-08 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-09-08 do dziś
382 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2015-09-08 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2015 okres OD 17.11.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
2data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
3data złożenia 16.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
4data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.11.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.11.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów