EWINDOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000531044
Numer REGON: 360101216
Numer NIP: 8421771845
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-03-28
Sygnatura akt[RDF/373492/22/454]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWINDOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat BYTOWSKI gmina MIASTKO miejscowość MIASTKO2021-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość MIASTKO ulica UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA nr domu 4B kod pocztowy 77-200 poczta MIASTKO kraj POLSKA 2021-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.10.2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA ADAM DOBOSZ, REPERTORIUM A NR 5189/20142014-11-12 do dziś
2ZMIANA UMOWY - 31.07.2015R. REP. A NUMER 3575/2015 KANCELARIA NOTARIALNA ADAM DOBOSZ NOTARIUSZ, 77-200 MIASTKO, UL. DWORCOWA 29/10 ZMIANA BRZMIENIA: PAR.2, PAR.3, PAR.4, PAR.6, PAR.7, PAR.102015-10-06 do dziś
3DNIA 16.10.2015 REPERTORIUM A NUMER 4780/2015 - KANCELARIA NOTARIALNA W MIASTKU, NOT. ADAM DOBOSZ - ZMIANA §6 UMOWY SPÓŁKI2015-11-13 do dziś
4DNIA 31.12.2015R., REPERTORIUM A NUMER 6010/2015 - KANCELARIA NOTARIALNA ADAM DOBOSZ W MIASTKU, ZMIANA §2 UMOWY;2016-01-14 do dziś
504.01.2021R. , REP.A NUMER 12/2021 , NOTARIUSZ ADAM DOBOSZ, KN W MIASTKU, ZMIENIONO §4 UMOWY;2021-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWINDOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3626813602015-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000578567 2015-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMUDA TRZEBIATOWSKI2016-01-14 do dziś
2. ImionaPIOTR RAFAŁ2016-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-01-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-01-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000,002016-01-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000,002016-01-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000,002016-01-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-01-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-11-12 do dziś
EWINDOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2015-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTANTEM SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI W UMOWIE SPÓŁKI.2014-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
13. Numer PESEL\REGON3626813602015-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000578567 2015-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-11-12 do dziś
243 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2014-11-12 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-11-12 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-11-12 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-11-12 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-11-12 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-10-06 do dziś
252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-11-13 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2015-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.04.2015 okres OD 01.12.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
2data złożenia 04.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
3data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
4data złożenia 26.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
5data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
6data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
7data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
8data złożenia 28.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów