DOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000530703
Numer REGON: 360000975
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-05-27
Sygnatura akt[RDF/202588/20/350]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-09-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. PARTYNICKA nr domu 43A kod pocztowy 53-031 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-09-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@DOBRYMATERIAL.PL2014-11-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOBRYMATERIAL.PL2014-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.11.20142014-11-07 do dziś
230.07.2018 R., REPERTORIUM A NR 6640/2018, NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.RUSKA NR 51 B; - ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.2018-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOŚ2014-11-07 do dziś
2. ImionaJAKUB LECH2014-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY)2018-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-07 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziały750 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2018-10-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISGROVE2015-07-06 do dziś
2. ImionaSEAN EDWARD2015-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 (STO PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆ 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH).2018-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-06 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWSZELAKA2017-10-23 do dziś
2. ImionaJOANNA2017-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2018-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWSZELAKA2017-10-23 do dziś
2. ImionaJOANNA2017-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-11-07 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-11-07 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-11-07 do dziś
459 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-11-07 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-11-07 do dziś
645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-11-07 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-11-07 do dziś
814 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-11-07 do dziś
922 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-11-07 do dziś
1018 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-11-07 do dziś
1117 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2014-11-07 do dziś
1211 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-11-07 do dziś
1310 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-11-07 do dziś
1428 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-07 do dziś
1558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.11.2016 okres OD 05.11.2014 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
2data złożenia 19.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3data złożenia 03.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.11.2014 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.11.2014 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów