INSTYTUT ROZWOJU I ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000530584
Numer REGON: 181155392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-01-23
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/47/23/102]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ROZWOJU I ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO2023-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość JASŁO ulica UL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH nr domu 34 kod pocztowy 38-200 poczta JASŁO kraj POLSKA 2023-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.09.2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA W MIELCU, NOTARIUSZ WŁADYSŁAW BARNAT, REP. A NR 3557/20142014-11-07 do dziś
215.02.2016 R. REP. A NR 155/2016, NOTARIUSZ JACEK TENETA, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE - ZMIENIONO: §2, §3, §6 UST.1, §8, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-02-26 do dziś
321.12.2022 R. REP. A NR 10977/2022, NOTARIUSZ DANIEL LEPUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE - ZMIENIONO § 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2023-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁĄB2014-11-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF BOGDAN2014-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2014-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOMEK2016-02-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2016-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2016-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI - SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES - SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ INNY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.2014-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOMEK2016-02-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2016-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁĄB2014-11-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF BOGDAN2014-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-11-07 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-11-07 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-02-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2016-02-26 do dziś
210 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2016-02-26 do dziś
310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-26 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-26 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-02-26 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-02-26 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2016-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2016 okres OD 07.11.2014 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
3data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.11.2014 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.11.2014 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów