ARTEX JELENIA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000530540
Numer REGON: 360127581
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-06-01
Sygnatura akt[RDF/295226/21/340]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEX JELENIA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KARKONOSKI gmina STARA KAMIENICA miejscowość WOJCIESZYCE2021-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WOJCIESZYCE ulica UL. LESZCZYNOWA nr domu 21 kod pocztowy 58-560 poczta WOJCIESZYCE kraj POLSKA 2021-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.11.20142014-11-05 do dziś
205.12.2018 R., REP. ANR 7789/2018,NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW SZOCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, AL.WOJSKA POLSKIEGO 77/5. ZMIENIONO: § 3 I § 4 UMOWY SPÓŁKI.2019-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃBOR2016-01-26 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2016-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAZDA2016-01-26 do dziś
2. ImionaMARTA2016-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750,00 (TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIAT) ZŁOTYCH2016-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAZDA2021-04-01 do dziś
2. ImionaMARTA DOROTA2021-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-11-05 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-05 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-05 do dziś
452 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-11-05 do dziś
552 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2014-11-05 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-01-03 do dziś
268 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-03 do dziś
377 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-01-03 do dziś
477 12 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.06.2016 okres OD 05.11.2014 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
2data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
3data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
4data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
5data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
6data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.11.2014 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów