EXECON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000530532
Numer REGON: 360239699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[RDF/258892/20/734]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXECON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 100 kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.10.2014 R., MAREK RUDZIŃSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH 65/79 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2224/20142014-11-07 do dziś
226.07.2018 R., REP. A NR 809/2018, NOTARIUSZ KATARZYNA PASEK-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, W § 14 UMOWY SPÓŁKI PO PUNKCIE 4 DODANO NOWE PUNKTY OD 5 DO 11. ZMIENIONO § 24 UMOWY SPÓŁKI.2018-09-19 do dziś
331.07.2019 R., REP. A NR 875/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA PASEK - NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE ZMIENIONO § 2, § 6, § 8, § 10 ORAZ § 122019-08-26 do dziś
418.06.2020 R., REP. A NR 531/2020, NOTARIUSZ ANNA ANSZPERGER, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, ZMIANA: § 8, § 10, § 14 UST. 52020-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRULA2014-11-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ2014-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2020-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEMPKOWSKI2014-11-07 do dziś
2. ImionaARTUR2014-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁ2020-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIK2020-07-29 do dziś
2. ImionaIGOR2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500,00 ZŁ2020-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2020-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1178950,00 ZŁ2019-08-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2014-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARANOWICZ2019-08-26 do dziś
2. ImionaROBERT2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEMPKOWSKI2014-11-07 do dziś
2. ImionaARTUR2014-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-11-07 do dziś
268 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-11-07 do dziś
377 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-07 do dziś
477 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2014-11-07 do dziś
545 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-07 do dziś
645 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-07 do dziś
745 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2014-11-07 do dziś
855 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2014-11-07 do dziś
955 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2014-11-07 do dziś
1045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2015 okres OD 14.10.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
2data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
3data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.10.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów