A-ART AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-03-01 godz. 12:15:04
Numer KRS: 0000530501
Numer REGON: 360097041
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-01-20
Sygnatura akt[RDF/275160/21/211]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-ART. AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość BYTOM2016-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 6 kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2016-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.02.2014 R., NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU PRZY ULICY CHRZANOWSKIEGO 5/4, - REPERTORIUM A NUMER 1958/2014; 04.08.2014 R., REP. A NR 9938/2014, NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU PRZY ULICY CHRZANOWSKIEGO 5/4, - ZMIANA § 3UST.1;2014-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALWAS2014-11-14 do dziś
2. ImionaDANIEL MATEUSZ2014-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2014-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2014-11-14 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PIOTR2014-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2014-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2014-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZĄCEGO WIĘCEJ NIŻ DWIE OSOBY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO PRZYNAJMNIEJ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRETKOWSKA2014-11-14 do dziś
2. ImionaSYLWIA IZABELA2014-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2014-11-14 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2014-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-11-14 do dziś
246 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-11-14 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-11-14 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-11-14 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-11-14 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-11-14 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-11-14 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-11-14 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-11-14 do dziś
1077 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-11-14 do dziś
1177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-14 do dziś
1238 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-11-14 do dziś
1338 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2014-11-14 do dziś
1438 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2014-11-14 do dziś
1545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-11-14 do dziś
1645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-14 do dziś
1745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-14 do dziś
1845 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-14 do dziś
1945 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2014-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.03.2016 okres OD 14.11.2014 DO 31.12.20152016-03-14 do dziś
2data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
3data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-01 do dziś
4data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-01 do dziś
5data złożenia 20.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.11.2014 DO 31.12.20152016-03-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-01 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-01 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.11.2014 DO 31.12.20152016-03-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów