BUGAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000530489
Numer REGON: 360003086
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-09-29
Sygnatura akt[RDF/245986/20/293]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUGAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina KODRĄB miejscowość BUGAJ ZAKRZEWSKI2014-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość BUGAJ ZAKRZEWSKI ulica BUGAJ ZAKRZEWSKI nr domu 5 kod pocztowy 97-512 poczta KODRĄB kraj POLSKA 2014-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 20.10.2014 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY KRZYSZTOF KABARA ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KN W ŁODZI, REP. A NR 7240/20142014-11-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.01.2015 R. REPERTORIUM A NR 239/2015 SPORZĄDZONY PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM PAULINĄ TURLIK - RECZEK, ZASTĘPUJĄCĄ NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA: § 8.1, § 9, § 11.2015-01-29 do dziś
322.03.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ R.KANIECKI, REPERTORIUM A NR-7897/2017, ZMIENIONO § 8.1 UMOWY SPÓŁKI.2017-06-19 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM RADOSŁAWEM KANIECKIM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 35770/2017 - ZMIENIONO § 9, § 11 ORAZ § 19 UMOWY SPÓŁKI.2018-03-13 do dziś
508.06.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, NOTARIUSZ D.DALKIEWICZ-JAGIEŁŁO, REPERTORIUM A NR 2570/2020, ZMIANA § 8 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2014-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWICZ2014-11-06 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2014-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały43.099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.309.900,00 ZŁ2018-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4310000,00 ZŁ2018-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14300000,00 ZŁ2015-01-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, JEDNAKŻE W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH BRUTTO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2018-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWICZ2015-04-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2015-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWICZ2014-11-06 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2014-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-01-29 do dziś
210 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2015-01-29 do dziś
346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2015-01-29 do dziś
446 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2015-01-29 do dziś
546 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-01-29 do dziś
647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-29 do dziś
747 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-29 do dziś
847 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-01-29 do dziś
946 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2015-01-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.09.2015 okres OD 20.10.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
2data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
3data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
4data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
5data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.10.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.10.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów