BOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000530162
Numer REGON: 360177372
Numer NIP: 8451985232
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/356287/21/501]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat WĘGORZEWSKI gmina WĘGORZEWO miejscowość WĘGORZEWO2014-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WĘGORZEWO ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 7A kod pocztowy 11-600 poczta WĘGORZEWO kraj POLSKA 2014-11-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBOSS-WEGORZEWO@WP.PL2014-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.10.2014 R., REP. A NR 3941/2014, NOTARIUSZ KRZYSZTOF CZAPLICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WĘGORZEWIE.2014-11-27 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 15.10.2018 R., REP. A NR 5037/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF CZAPLICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WĘGORZEWIE; ZMIENIONO § 22019-01-31 do dziś
309.12.2020R. - NOTARIUSZ MAŁGORZATA CZAPLICKA-KILARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WĘGORZEWIE, REP. A NR 6200/2020 - ZMIENIONO §7 UMOWY2020-12-23 do dziś
421.01.2021 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA CZAPLICKA-KILARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WĘGORZEWIE, REP. A NR 226/2021 ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI.2021-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAGIŃSKI2014-11-27 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ WINCENTY2014-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500, 00 ZŁ2014-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAGIŃSKI2014-11-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000, 00 ZŁ2014-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILINKIEWICZ2014-11-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500, 00 ZŁ2014-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAGIŃSKI2020-06-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2014-11-27 do dziś
246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-11-27 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-11-27 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-11-27 do dziś
546 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2019-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.10.2016 okres OD 24.10.2014 DO 31.12.20152017-01-09 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
3data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
4data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 14.10.20182019-07-23 do dziś
5data złożenia 23.07.2019 okres OD 15.10.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
6data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.10.2014 DO 31.12.20152017-01-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.10.2014 DO 31.12.20152017-01-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA Z DNIA 15.10.2018 R., REP. A NR 5037/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF CZAPLICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WĘGORZEWIE, 15.10.20182019-01-31 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1/2020 Z DNIA 27.04.2020 R., 27.04.20202020-06-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2019-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA Z DNIA 15.10.2018 R., REP. A NR 5037/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF CZAPLICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WĘGORZEWIE, 15.10.20182019-01-31 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów