TANILEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000530160
Numer REGON: 360044501
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-12-07
Sygnatura akt[RDF/461163/22/682]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANILEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ nr domu 14 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.09.2014 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE MILENA STĘPIEŃ - JACHOWICZ, KANCELARIA W WARSZAWIE, REP. A NR 3477/20142014-11-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILIŃSKA2014-11-05 do dziś
2. ImionaMARZENA2014-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH2014-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILIŃSKI2014-11-05 do dziś
2. ImionaROBERT2014-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH2014-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILIŃSKA2014-11-05 do dziś
2. ImionaMARZENA2014-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPILIŃSKI2014-11-05 do dziś
2. ImionaROBERT2014-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-11-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-11-05 do dziś
221 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-11-05 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-11-05 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-11-05 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-11-05 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-11-05 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-11-05 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-11-05 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-11-05 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2016 okres OD 05.11.2014 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
2data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
3data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
4data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-03 do dziś
5data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6data złożenia 07.12.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-07 do dziś
7data złożenia 07.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.11.2014 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-07 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.11.2014 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-07 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów