APTEKI KONWALIOWE PŁAKSEJ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000530083
Numer REGON: 933039913
Numer NIP: 9111870275
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-05-05
Sygnatura akt[RDF/485286/23/84]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI KONWALIOWE PŁAKSEJ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2014-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina DOBROSZYCE miejscowość DOBROSZYCE2014-11-04 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBROSZYCE ulica GÓRNA nr domu 41 kod pocztowy 56-410 poczta DOBROSZYCE kraj POLSKA 2014-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.10.2014 R. 30.10.2014 R., ZMIENIONO § 4.2014-11-04 do dziś
201.12.2014 R., ZMIENIONO § 4, § 9.2014-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-11-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26§ 4 KSH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA 15.10.2014 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA „CONVALLARIA” SPÓŁKA CYWILNA, WPISANYCH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NAZWAMI: APTEKA „CONVALLARIA” MGR FARM. BOGUSŁAWA PŁAKSEJ (NIP 9110008208, REGON 930557984), APTEKA „CONVALLARIA” WOJCIECH PŁAKSEJ (NIP 021206165, REGON 9111824306).2014-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁAKSEJ2014-11-04 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA KAZIMIERA2014-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-11-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-11-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-11-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁAKSEJ2014-11-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH BOGUSŁAW2014-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-11-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-11-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-11-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRAPEK2014-12-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2014-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-12-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-12-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-12-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-12-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2014-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRAPEK2014-12-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2014-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁAKSEJ2014-11-04 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA KAZIMIERA2014-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁAKSEJ2014-11-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH BOGUSŁAW2014-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-04 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-04 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-04 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-04 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-11-04 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-11-04 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-05-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-05-05 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-05 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów