A ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000530074
Numer REGON: 022461592
Numer NIP: 6912506117
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/522570/23/534]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 022461592 NIP 69125061172014-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-01-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SKWIERZYŃSKA nr domu 28 nr lokalu 1A kod pocztowy 53-552 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-01-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@AENERGY.PL2014-11-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AENERGY.PL2014-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.08.2014 R., NOTARIUSZ TERESA ELŻBIETA WOŁYNIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 4, REPERTORIUM A NR 4907/2014.2014-11-04 do dziś
209.07.2020 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATA LENART ILONA LISIECKA S.C. Z/S WE WROCŁAWIU, REP. A 3769/2020, ZMIENIONO § 2, § 3, § 6, § 11, § 17 I § 19, DODANO USTĘP 5 W § 22.2021-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELSKI2021-01-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JERZY2021-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2021-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROKA2021-01-19 do dziś
2. ImionaDANIEL KORNEL2021-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2021-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI.2021-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELSKI2021-01-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2021-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROKA2021-01-19 do dziś
2. ImionaDANIEL KORNEL2021-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2021-01-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-01-19 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-01-19 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-01-19 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-01-19 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-19 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-01-19 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-01-19 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-19 do dziś
969 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2021-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2017 okres OD 01.08.2014 DO 31.12.20142017-09-14 do dziś
2data złożenia 16.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-14 do dziś
3data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-01 do dziś
4data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
5data złożenia 24.04.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-04-24 do dziś
6data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
7data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
8data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2014 DO 31.12.20142017-09-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-01 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-01 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiROZWIAZANIE I OTWARCIE LIKWIDACJI NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPOLNIKÓW A ENERGY SPÓŁKA Z O.O. Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA KĘDZIERSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 2, REP. A NUMER 10090/18. , 30.10.20182019-02-22 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiW DNIU 09.07.2020 R. UCHWAŁĄ 1/7/2020 WALNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW PODJĘTO DECYZJĘ, ŻE SPÓŁKA NADAL BĘDZIE KONTYNUOWAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ., 09.07.20202021-01-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2019-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPOLNIKÓW A ENERGY SPÓŁKA Z O.O. Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA KĘDZIERSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 2, REP. A NUMER 10090/18. , 30.10.20182019-02-22 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów