A-PRINT AGENCJA REKLAMOWA ROBERT GRONKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000529726
Numer REGON: 147494815
Numer NIP: 5252598790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/451103/22/803]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-PRINT AGENCJA REKLAMOWA ROBERT GRONKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CHMIELNA nr domu 2 nr lokalu 31 kod pocztowy 00-020 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130-10-20142014-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRONKOWSKI2014-10-31 do dziś
2. ImionaROBERT MARIUSZ2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500,00 ZŁ2014-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKALSKA2014-10-31 do dziś
2. ImionaEWA ALICJA2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ2014-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKALSKA2022-03-09 do dziś
2. ImionaEWA ALICJA2022-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRONKOWSKI2014-10-31 do dziś
2. ImionaROBERT MARIUSZ2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2014-10-31 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-10-31 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-10-31 do dziś
482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-10-31 do dziś
596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-10-31 do dziś
693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-10-31 do dziś
790 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2014-10-31 do dziś
813 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2014-10-31 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-10-31 do dziś
1058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-10-31 do dziś
1159 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-10-31 do dziś
1260 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2014-10-31 do dziś
1362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-10-31 do dziś
1463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-10-31 do dziś
1546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-09 do dziś
2data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-24 do dziś
3data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
4data złożenia 25.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
5data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów