SOVO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000529710
Numer REGON: 147496240
Numer NIP: 5272723531
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/16181/22/511]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2014-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147496240 NIP 52727235312014-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSOVO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA2022-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. OGRODOWA nr domu 12 kod pocztowy 61-821 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.10.2014 R., NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA S.C. W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK. 15, REP. A NR 7384/2014.2014-10-31 do dziś
230.09.2015; REP. A NR 3909/2015; WIKTORIA SOBAŃSKA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA WIECZORKA; KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. RATAJCZAKA 31/10. ZMIANIE ULEGŁA TREŚĆ § 2 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2015-11-03 do dziś
329.06.2016R., REP. A NR 2505/2016, NOTARIUSZ MICHAŁ WIECZOREK- KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. RATAJCZAKA 31/10, ZMIENIONO §6 UST. 1 I 4 STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2016-10-04 do dziś
424.05.2022 R., REP. A NR 1999/2022, NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYNOWSKI - KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 8, ZMIENIONO PARAGRAF 1 UST. 1 I 2 ORAZ PARAGRAF 7 UST. 9 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2022-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-31 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2014-10-31 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2014-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2016-02-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWINIEC CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3856222812022-06-23 do dziś
4. Numer KRS0000830864 2022-06-23 do dziś
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2022-06-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2016-10-04 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2000002016-10-04 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2014-10-31 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego200000,00 ZŁ2016-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2014-10-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002014-10-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-10-31 do dziś
21. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII „B”2016-10-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002016-10-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-10-04 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2014-10-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWITALSKI2019-04-03 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2019-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŚWITALSKI2022-06-22 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2022-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-22 do dziś
21. NazwiskoŚWITALSKI2015-11-03 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-03 do dziś
31. NazwiskoCZARNOTA2015-11-03 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN JÓZEF2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-12-30 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-12-30 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-12-30 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-12-30 do dziś
564 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-12-30 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-12-30 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-12-30 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-12-30 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-12-30 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.07.2016 okres OD 03.10.2014 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
3data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
4data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
6data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 03.10.2014 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.10.2014 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.10.2014 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów