LABORATORIUM INFORMATYKI ŚLEDCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000529691
Numer REGON: 360000136
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-04-23
Sygnatura akt[RDF/197894/20/548]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM INFORMATYKI ŚLEDCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KASPRZAKA nr domu 49 kod pocztowy 01-249 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.20142014-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDERKUNSKII2014-10-31 do dziś
2. ImionaALEKSANDR2014-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ2014-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUNTERSPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1462932402014-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000433033 2014-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ2014-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1465472832014-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000451662 2014-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ2014-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2014-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDERKUNSKII2014-10-31 do dziś
2. ImionaALEKSANDR2014-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2014-10-31 do dziś
2. ImionaMAREK KONRAD2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-10-31 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-10-31 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-10-31 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-10-31 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-10-31 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-10-31 do dziś
785 EDUKACJA2014-10-31 do dziś
895 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-10-31 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-10-31 do dziś
1026 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-10-31 do dziś
1127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-10-31 do dziś
1228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-31 do dziś
1333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-10-31 do dziś
1446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-10-31 do dziś
1547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-10-31 do dziś
1661 TELEKOMUNIKACJA2014-10-31 do dziś
1762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 23.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-23 do dziś
6data złożenia 23.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów