„LABORATORIUM OBRAZOWANIA MOLEKULARNEGO I ROZWOJU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000529548
Numer REGON: 200894741
Numer NIP: 5423240688
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/515452/23/849]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LABORATORIUM OBRAZOWANIA MOLEKULARNEGO I ROZWOJU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2015-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ŻURAWIA nr domu 71A kod pocztowy 15-540 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2015-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.10.2014 R. W KN GRAŻYNY DOMANOWSKIEJ-CYBULSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2044/2014 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 22.10.2014 R. W KN GRAŻYNY DOMANOWSKIEJ-CYBULSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2130/2014 ZMIENIONO § 2 PKT. 22014-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0002886042014-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2014-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONIUSZKO2016-10-27 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHANOWICZ2014-10-31 do dziś
2. ImionaJAN2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKOWSKI2014-10-31 do dziś
2. ImionaKONRAD2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-10-31 do dziś
272 11 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2014-10-31 do dziś
372 19 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-10-31 do dziś
473 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-10-31 do dziś
574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-10-31 do dziś
674 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-31 do dziś
777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2014-10-31 do dziś
878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-10-31 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2014-10-31 do dziś
1082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-10-31 do dziś
1182 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-31 do dziś
1263 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-10-31 do dziś
1382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-31 do dziś
1485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-10-31 do dziś
1585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-10-31 do dziś
1686 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2014-10-31 do dziś
1786 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2014-10-31 do dziś
1886 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2014-10-31 do dziś
1986 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2014-10-31 do dziś
2086 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2014-10-31 do dziś
2163 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2014-10-31 do dziś
2263 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-31 do dziś
2370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-10-31 do dziś
2470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-10-31 do dziś
2570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-10-31 do dziś
2671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-10-31 do dziś
2772 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2016 okres OD 31.10.2014 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
2data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
3data złożenia 10.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
4data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
5data złożenia 21.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
6data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
8data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.10.2014 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.10.2014 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów