A-HYGIENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-22 godz. 18:23:09
Numer KRS: 0000529473
Numer REGON: 123240789
Numer NIP: 6372194593
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-10-05
Sygnatura akt[RDF/342711/21/318]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-HYGIENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina KLUCZE miejscowość BYDLIN2014-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDLIN ulica WOLBROMSKA nr domu 32 kod pocztowy 32-310 poczta KLUCZE kraj POLSKA 2014-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.2014 R.2014-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODZIŃSKI2014-10-29 do dziś
2. ImionaDONAT ARTUR2014-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2014-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-10-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2014-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODZIŃSKI2014-10-29 do dziś
2. ImionaDONAT ARTUR2014-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-10-29 do dziś
220 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2014-10-29 do dziś
320 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2014-10-29 do dziś
420 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2014-10-29 do dziś
520 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2014-10-29 do dziś
620 60 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2014-10-29 do dziś
722 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-10-29 do dziś
835 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-10-29 do dziś
935 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-10-29 do dziś
1036 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2014-10-29 do dziś
1137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2014-10-29 do dziś
1213 95 Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY2014-10-29 do dziś
1338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-10-29 do dziś
1438 21 OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-10-29 do dziś
1546 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-10-29 do dziś
1646 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-10-29 do dziś
1746 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2014-10-29 do dziś
1846 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2014-10-29 do dziś
1946 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-10-29 do dziś
2046 90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-10-29 do dziś
2147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-29 do dziś
2249 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-10-29 do dziś
2313 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-10-29 do dziś
2452 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-10-29 do dziś
2568 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-10-29 do dziś
2670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-10-29 do dziś
2770 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-10-29 do dziś
2871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-10-29 do dziś
2971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-10-29 do dziś
3072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-10-29 do dziś
3172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2014-10-29 do dziś
3273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-10-29 do dziś
3382 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2014-10-29 do dziś
3416 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2014-10-29 do dziś
3582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-29 do dziś
3696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-29 do dziś
3717 11 Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ2014-10-29 do dziś
3817 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2014-10-29 do dziś
3917 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2014-10-29 do dziś
4017 22 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2014-10-29 do dziś
4117 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2014-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.02.2015 okres OD 29.10.2014 DO 31.12.20142015-03-19 do dziś
2data złożenia 24.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
3data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
4data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
5data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-05 do dziś
6data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.10.2014 DO 31.12.20142015-03-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.10.2014 DO 31.12.20142015-03-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów