SOFTENGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000529398
Numer REGON: 243679354
Numer NIP: 6462935544
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-06-15
Sygnatura akt[RDF/389598/22/964]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSOFTENGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2014-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica FABRYCZNA nr domu 45 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2014-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.10.2014, NOTARIUSZ WOJCIECH KURZEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 58/3, 41-500 CHORZÓW, REP. A 8686/20142014-10-30 do dziś
204.08.2016, REP. A NR 3449/2016, NOTARIUSZ ŁUKASZ CHRUSZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. MOGILSKA 15B/3, 31-541 KRAKÓW -ZMIENIONO: PAR.7, PAR.10 UST.2, PAR.11, PAR.16 UMOWY SPÓŁKI2016-09-13 do dziś
304.05.2018R., REPERTORIUM A NR 1256/2018, NOTARIUSZ JUSTYNA TUSZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JUSTYNA TUSZYŃSKA UL. DIETLA 75/1, 31-050 KRAKÓW ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI2018-06-01 do dziś
414.11.2018R., REPERTORIUM A NR 8386/2018, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ MANIA W KRAKOWIE UL. STAROWIŚLNA 34/6 ZMIENIONO: § 7 UMOWY SPÓŁKI2018-11-29 do dziś
519.11.2019R., REPERTORIUM A NR 10759/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY GABRIELA PIOTROWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTŁOMIEJA MANI, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ MANIA W KRAKOWIE ZMIENIONO: § 7 UMOWY SPÓŁKI2019-12-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTECRACY VENTURE LTD2019-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2019-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPRDEZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYVYTSKY2014-10-30 do dziś
2. ImionaYURIY2014-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARRERO2014-10-30 do dziś
2. ImionaANTON2014-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaVIGOVSKYI2014-10-30 do dziś
2. ImionaMYKHAILO2014-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZAYIKA2015-11-06 do dziś
2. ImionaOLENA2015-11-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-11-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-10-30 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-10-30 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-09-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-09-13 do dziś
246 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2016-09-13 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-09-13 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-13 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-09-13 do dziś
658 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2016-09-13 do dziś
778 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2018-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.10.2014 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
2data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
3data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
4data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
5data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
6data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
7data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2014 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.10.2014 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów