GT 1000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000529233
Numer REGON: 360139176
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-10-04
Sygnatura akt[RDF/341152/21/813]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT 1000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRAŚNICKI gmina DZIERZKOWICE miejscowość DZIERZKOWICE2014-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIERZKOWICE ulica TERPENTYNA nr domu 51 kod pocztowy 23-251 poczta DZIERZKOWICE kraj POLSKA 2014-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112 WRZEŚNIA 2014 R. NOTARIUSZ RENATA GRESZTA KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE REP. A NR 8338/20142014-10-28 do dziś
227.10.2020 R., REPERTORIUM A NR 6243/2020, NOTARIUSZ WŁODZIMIERZ ANDRZEJ WILCZOPOLSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAŚNIKU, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2021-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASTUSZKA2014-10-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5500,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2019-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2014-10-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ DANIEL2014-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5500,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2019-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego11000,00 ZŁ2019-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADZCEŃ I PODPISYWANIA W IMIEN SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2014-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASTUSZKA2014-10-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2014-10-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ DANIEL2014-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2021-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-01-14 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2021-01-14 do dziś
385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2021-01-14 do dziś
486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2021-01-14 do dziś
520 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2021-01-14 do dziś
696 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-01-14 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
3data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
4data złożenia 12.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-12 do dziś
5data złożenia 02.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
6data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów