EMZET-MED.GRAŻYNA I JERZY MICHALAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000528964
Numer REGON: 360000509
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-04-24
Sygnatura akt[RDF/377698/22/555]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMZET-MED.GRAŻYNA I JERZY MICHALAK SPÓŁKA JAWNA2014-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BRZEZIŃSKI gmina BRZEZINY miejscowość BRZEZINY2014-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZEZINY ulica TULIPANOWA nr domu 8 kod pocztowy 95-060 poczta BRZEZINY kraj POLSKA 2014-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110 LIPCA 2014 R.2014-10-28 do dziś
2UCHWAŁA NR 1/2015 Z DNIA 29.06.2015R. - ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2015-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-10-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: NZOZ „EMZET-MED”. „M.Z. S.C.- GRAŻYNY MICHALAK I JERZEGO MICHALAKA Z DNIA 10 LIPCA 2014 R.O PRZEKSZTAŁECENIU SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ: NZOZ” EMZET-MED.” M.Z. S.C W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD NAZWĄ: EMZET-MED. GRAŻYNA I JERZY MICHALAK SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE ART. 26§ 4 KSH2014-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaNZOZ „EMZET-MED.” M.Z. S.C. GRAŻYNA MICHALAK, JERZY MICHALAK2014-10-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-10-28 do dziś
5. Numer REGON7508167492014-10-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2014-10-28 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2014-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-10-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-10-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2014-10-28 do dziś
2. ImionaJERZY2014-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-10-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-10-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2014-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2014-10-28 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2014-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2014-10-28 do dziś
2. ImionaJERZY2014-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2014-10-28 do dziś
286 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2014-10-28 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2014-10-28 do dziś
486 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2014-10-28 do dziś
586 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2014-10-28 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-28 do dziś
786 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2020-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-24 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów