CSE JONIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000528907
Numer REGON: 181166970
Numer NIP: 5170367771
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-07-15
Sygnatura akt[RDF/406931/22/717]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSE JONIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2014-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina TYCZYN miejscowość BOREK STARY2017-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BOREK STARY nr domu 131 kod pocztowy 36-020 poczta TYCZYN kraj POLSKA 2017-02-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCSE@CSE.RZESZOW.PL2014-10-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CSE.RZESZOW.PL2014-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.10.2014 R.2014-10-27 do dziś
230.04.2016 R. - ZMIANA PAR.3, ZMIANA PAR.11 UST.12017-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJONIEC2018-02-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-02-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-02-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĘBEN2018-08-31 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JAKUB2018-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-08-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE.2014-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĘBEN2018-08-31 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JAKUB2018-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJONIEC2018-02-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2014-10-27 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2014-10-27 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-10-27 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-10-27 do dziś
527 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-10-27 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-10-27 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2014-10-27 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-10-27 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-02-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2017-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 27.10.2014 DO 31.12.20142018-01-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-04 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-15 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-15 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów