BUD-RIM DEVELOPMENT MICHALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000528717
Numer REGON: 147487494
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-08-09
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/32412/21/695]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-RIM DEVELOPMENT MICHALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2014-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica NADARZYŃSKA nr domu 34 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2014-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.10.2014 R.; NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE; REP. A NR 6780/20142014-10-29 do dziś
206.05.2021R., REP. A NR 12966/2021, NOTARIUSZ JOANNA WERNER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1, § 8, § 9 UST. 1, § 11 ORAZ § 12 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2014-10-29 do dziś
2. ImionaIWONA ALEKSANDRA2014-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-10-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-10-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-10-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-10-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej49.500,00 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆCSET) ZŁOTYCH2014-10-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego49.500,00 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆCSET) ZŁOTYCH2014-10-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego49.500,00 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆCSET) ZŁOTYCH2014-10-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-10-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2021-08-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-08-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST PIOTR MICHALSKI2021-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2021-08-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2014-10-29 do dziś
242 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2014-10-29 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-10-29 do dziś
442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2014-10-29 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2014-10-29 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-10-29 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2014-10-29 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-10-29 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-10-29 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
2data złożenia 01.09.2017 okres OD 29.10.2014 DO 31.12.20142017-12-13 do dziś
3data złożenia 01.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
4data złożenia 20.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
5data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
2OD 29.10.2014 DO 31.12.20142017-12-13 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.10.2014 DO 31.12.20142017-12-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów