BONITO STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000528519
Numer REGON: 147487548
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-08-16
Sygnatura akt[RDF/414138/22/452]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1474875482014-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONITO STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LESZNO nr domu 9 kod pocztowy 01-192 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBONITO STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŁOMŻY2017-05-12 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ŁOMŻA gmina ŁOMŻA miejscowość ŁOMŻA2017-05-12 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁOMŻA ulica UL. POR. ŁAGODY nr domu 11 nr lokalu 28 kod pocztowy 18-400 poczta ŁOMŻA kraj POLSKA 2017-05-12 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.2014 R. - MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 4422/2014.2014-10-23 do dziś
224.03.2017R., REPERTORIUM A NR 1070/2017, NOTARIUSZ GRZEGORZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE. ZMIANA §7; §22 UMOWY SPÓŁKI2017-05-12 do dziś
313.12.2018 R., REP. A NR 6040/2018, NOTARIUSZ GRZEGORZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, ZMIANA § 72019-02-04 do dziś
407.10.2020, REP. A NR 5750/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA ARCHUTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 3 UMOWY SPÓŁKI. 07.12.2020, REP. A NR 7305/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA ARCHUTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2021-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAŁUSKA2021-01-14 do dziś
2. ImionaJADWIGA2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2021-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2014-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRYOŁEK2022-02-22 do dziś
2. ImionaPIOTR LECH2022-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOZŁOWSKI2020-10-16 do dziś
2. ImionaARTUR2020-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-10-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 10 Z PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO2019-02-04 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-02-04 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2019-02-04 do dziś
488 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-02-04 do dziś
558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2019-02-04 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-02-04 do dziś
785 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2019-02-04 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-02-04 do dziś
988 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2019-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2016 okres OD 08.09.2014 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
2data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-24 do dziś
3data złożenia 24.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
4data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
6data złożenia 12.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-12 do dziś
7data złożenia 16.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.09.2014 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-12 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.09.2014 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów