COMPTA SPÓŁKA AKCYJNA ENTELCHIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000528486
Numer REGON: 022064566
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-10-18
Sygnatura akt[RDF/357365/21/532]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCOMPTA SPÓŁKA AKCYJNA ENTELCHIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WAŁBRZYSKA nr domu 17 nr lokalu 2 kod pocztowy 52-314 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.09.2014 R., NOTARIUSZ KATARZYNA DEMBOWSKA-KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA 1 LOK. 102, REPERTORIUM A NR 3140/2014.2014-10-23 do dziś
215.12.2015 R., NOTARIUSZ KATARZYNA DEMBOWSKA - KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA NR 1 LOK. 102, REP. A NR 3778/2015, ZMIENIONO: § 1 UST.1, § 2 UST.1, § 3, § 5 UMOWY SPÓŁKI; 15.03.2016 R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP. A NR 4777/2016, ZMIENIONO §4 UST. 2 UMOWY.2016-04-01 do dziś
313.04.2016 R., NOTARIUSZ KATARZYNA DEMBOWSKA-KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA 1 LOK. 102, REP. A NR 917/2016, ZMIENIONO: §1 UST. 1, §2 POPRZEZ DODANIE PKT 10 I PKT 11, §3 UST. 1, §4 UST. 2, §5 UST. 1 I UST. 3.2016-05-18 do dziś
427.05.2019R., NOTARIUSZ KATARZYNA DEMBOWSKA-KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1865/2019 ZMIENIONO: §1 UST. 1, §2 UST. 1, §3 UST. 2, UST. 3, §4, §5 UST. 1 DODANO: §3 UST. 42019-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-10-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE BPX SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ BPX SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ ZA ZGODĄ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW - UCHWAŁA NR 3/ZWZ/2014 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 18.09.2014 R., NOTARIUSZ KATARZYNA DEMBOWSKA-KRÓL KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KRAWIECKIEJ 1 LOK. 102, REP. A NR 3137/2014, ORAZ ZA ZGODĄ KOMPLEMENTARIUSZA NA PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI WYRAŻONA DNIA 18.09.2014 R.2014-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBPX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2014-10-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-10-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000448798 2014-10-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZINAR2018-07-10 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2016-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-04-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej25.760,00 ZŁ2019-07-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.760,00 ZŁ2019-07-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2016-04-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-01 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego24.240,00 ZŁ2019-07-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOMPTA SPÓŁKA AKCYJNA2016-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3638923882016-05-18 do dziś
4. Numer KRS0000605427 2016-05-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2019-07-17 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej24.240,00 ZŁ2019-07-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego24.240,00 ZŁ2019-07-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego24.240,00 ZŁ2019-07-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.2019-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOMPTA SPÓŁKA AKCYJNA2016-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3638923882016-05-18 do dziś
4. Numer KRS0000605427 2016-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2019-07-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-07-17 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-17 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-07-17 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-07-17 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-07-17 do dziś
682 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2019-07-17 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-07-17 do dziś
872 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2019-07-17 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
2data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
3data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
4data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
5data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
7data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów