INSTYTUT ZARZĄDZANIA FINANSAMI FUNDACJA NAUKOWA

Stan na dzień 2023-05-30 godz. 16:33:57
Numer KRS: 0000528397
Numer REGON: 321587940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/399332/22/365]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2014-10-23 do dziś
3. NazwaINSTYTUT ZARZĄDZANIA FINANSAMI FUNDACJA NAUKOWA2014-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. GRZYBOWA nr domu 19A kod pocztowy 71-487 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126 MAJA 2014 R. - TEKST PIERWOTNY STATUTU. 7 SIERPNIA 2014 R. - ZMIENIONO: § 1 PKT. 1, PKT. 4, PKT. 5; § 6 PKT. 17. 22 WRZEŚNIA 2014 R. - ZMIENIONO § 6 PKT. 172014-10-23 do dziś
27 PAŹDZIERNIKA 2020 R. - W §5 DODANO PKT 16A, ZMIENIONO §62020-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, PREZYDENT MIASTA SZCZECIN2014-10-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2014-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES LUB DWÓCH WICEPREZESÓW FUNDACJI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2014-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2014-10-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2014-10-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYRKA KITA2014-10-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2014-10-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWIŃSKI2014-10-23 do dziś
2. ImionaMATEUSZ MICHAŁ2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2014-10-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2014-10-23 do dziś
2. ImionaMARCIN BOGUSŁAW2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2014-10-23 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIŃSKI2014-10-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2014-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-10-23 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-10-23 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-10-23 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-10-23 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-23 do dziś
658 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2014-10-23 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-10-23 do dziś
858 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2014-10-23 do dziś
972 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2020-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
2data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
3data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
4data złożenia 08.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-09 do dziś
5data złożenia 09.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-09 do dziś
6data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
7data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
8data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiFUNDACJA ZOSTAŁA POWOŁANA W CELU REALIZACJI PRZYJĘTEJ MISJI POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNIE I GOSPODARCZO UŻYTECZNEJ OBEJMUJĄCEJ: A. UPOWSZECHNIANIE I POPULARYZACJĘ WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W ZAKRESIE INWESTYCJI I FINANSÓW ORAZ WSPIERANIE WSZELKIEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ WE WSKAZANYCH OBSZARACH A ZWŁASZCZA INICJATYW, POMYSŁÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ ZMIERZAJĄCYCH DO TRANSFERU WIEDZY I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII; B. UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJĘ POLSKIEGO CZASOPIŚMIENNICTWA NAUKOWEGO ORAZ PRAC POLSKICH BADACZY W OBSZARZE ZARZĄDZANIA FINANSAMI W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM; C. WSPIERANIE ROZWOJU NAUKOWEGO PRACOWNIKÓW AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE ZARZĄDZANIA FINANSAMI; D. INICJOWANIE, PROWADZENIE, OBSŁUGA I WSPIERANIE PROJEKTÓW NAUKOWYCH O CHARAKTERZE PODSTAWOWYM ORAZ PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA FINANSAMI; E. GROMADZENIE I UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI NAUKOWYCH NT. ZARZĄDZANIA FINANSAMI; F. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ, WSPIERANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI OSÓB ZAINTERESOWANYCH WIEDZĄ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA FINANSAMI, A W SZCZEGÓLNOŚCI EDUKACJA UCZESTNIKÓW RYNKÓW FINANSOWEGO, DORADZTWA GOSPODARCZEGO, USŁUG PRAWNICZYCH ORAZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ; G. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTENSYFIKACJI WSPÓŁPRACY ŚRODOWISKA NAUKOWEGO W POLSCE I POZA GRANICAMI KRAJU, A TAKŻE ROZWOJU KOOPERACJI TYCH GRUP ZE ŚRODOWISKIEM PRAKTYKÓW GOSPODARCZYCH W CELU ZWIĘKSZENIA PRZYDATNOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH Z OBSZARU ZARZĄDZANIA FINANSAMI; H. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU SPRAWOWANIE OBYWATELSKIEJ KONTROLI NAD FUNKCJONOWANIEM INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI ZAUFANIA PUBLICZNEGO W ODNIESIENIU DO PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZARZĄDZANIA FINANSAMI; I. WSPIERANIE INICJATYW I PODMIOTÓW PRAWNYCH, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ JEST ZGODNA Z MISJĄ FUNDACJI.2014-10-23 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów