BPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000528396
Numer REGON: 302858479
Numer NIP: 7811902220
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-07-02
Sygnatura akt[RDF/309524/21/212]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 55 nr lokalu 1 kod pocztowy 60-521 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.2014 R.2014-10-22 do dziś
231 MARCA 2017 R., REPERTORIUM A NUMER: 1443/2017, NOTARIUSZ MICHAŁ WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. RATAJCZAKA 31/10 ZMIENIONY ZOSTAŁ § 3 UMOWY SPÓŁKI. W § 13 UMOWY SPÓŁKI DODANE ZOSTAŁY UST. 4, 5 I 6. ZMIENIONA ZOSTAŁA NUMERACJA PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI, W TEN SPOSÓB, ŻE: DOTYCHCZASOWY § 6 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ ZAMIENIONY NA § 7, DOTYCHCZASOWY § 7 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ ZAMIENIONY NA § 8, DOTYCHCZASOWY § 8 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ ZAMIENIONY NA § 9, DOTYCHCZASOWY § 9 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ ZAMIENIONY NA § 10, DOTYCHCZASOWY § 10 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ ZAMIENIONY NA § 11, DOTYCHCZASOWY § 11 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ ZAMIENIONY NA § 12, DOTYCHCZASOWY § 12 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ ZAMIENIONY NA § 13, DOTYCHCZASOWY § 14 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ ZAMIENIONY NA § 15, DOTYCHCZASOWY § 15 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ ZAMIENIONY NA § 16, DOTYCHCZASOWY § 16 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ ZAMIENIONY NA § 17, DOTYCHCZASOWY § 17 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ ZAMIENIONY NA § 20. DODANE ZOSTAŁY § 6, § 18 I § 19 UMOWY SPÓŁKI UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2017-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZKOWIAK2014-10-22 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ2014-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOCKI2014-10-22 do dziś
2. ImionaMARCIN2014-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOCKA2014-10-22 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2014-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZKOWIAK2014-10-22 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2014-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-22 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-10-22 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-10-22 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-10-22 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-10-22 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-10-22 do dziś
746 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2014-10-22 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-22 do dziś
947 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-22 do dziś
1047 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-01 do dziś
2data złożenia 15.02.2017 okres OD 22.10.2014 DO 31.12.20142017-03-01 do dziś
3data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-06 do dziś
4data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
5data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
7data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-01 do dziś
2OD 22.10.2014 DO 31.12.20142017-03-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-01 do dziś
2OD 22.10.2014 DO 31.12.20142017-03-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów