ARTPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000528296
Numer REGON: 147490250
Numer NIP: 7743221386
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/348355/21/972]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147490250 NIP 77432213862014-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCKI gmina SŁUPNO miejscowość MIROSŁAW2014-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość MIROSŁAW nr domu 22B kod pocztowy 09-472 poczta SŁUPNO kraj POLSKA 2014-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.2014 R.2014-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODZELEWICZ2014-10-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁ2014-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODZELEWICZ2014-10-21 do dziś
2. ImionaJOLANTA2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁ2014-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2014-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODZELEWICZ2014-10-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMODZELEWICZ2014-11-25 do dziś
2. ImionaJOLANTA2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2014-11-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2014-10-21 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-10-21 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-10-21 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-10-21 do dziś
517 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2014-10-21 do dziś
618 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2014-10-21 do dziś
718 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2014-10-21 do dziś
818 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2014-10-21 do dziś
922 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-10-21 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-10-21 do dziś
1122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 21.10.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
3data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
4data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
5data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-04-27 do dziś
6data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-27 do dziś
7data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
3OD 21.10.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-04-27 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-27 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-04-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-04-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-04-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-27 do dziś
6OD 21.10.2014 DO 31.12.20142021-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów