ARTO NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000528178
Numer REGON: 147481534
Numer NIP: 1132881417
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-12-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/72264/21/928]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTO NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-09-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BORZĘCIŃSKA nr domu 2B kod pocztowy 01-473 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.10.2014 R., REP. A NR 5282/2014, NOTARIUSZ URSZULA STATKIEWICZ - WYSOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2014-10-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 CZERWCA 2015 R., NOTARIUSZ URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STAREJ IWICZNEJ, REP. A NR 5385/2015; ZMIANA § 9 UST. 1, § 11 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2015-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOWIEJSKI2014-10-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 87.500 ZŁ2015-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVARDANYAN2014-10-21 do dziś
2. ImionaARSHAM2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 37.500 ZŁ2015-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego125000,00 ZŁ2015-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1115000,00 ZŁ2015-06-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOWIEJSKI2014-10-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVARDANYAN2014-10-21 do dziś
2. ImionaARSHAM2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 52 Z PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW2014-10-21 do dziś
295 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2014-10-21 do dziś
395 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2014-10-21 do dziś
495 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-10-21 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-10-21 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-10-21 do dziś
747 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-21 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-10-21 do dziś
932 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2014-10-21 do dziś
1047 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2016 okres OD 06.10.2014 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
2data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
6data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.10.2014 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.10.2014 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-12-082021-12-15 do dziś